Repo Icon

FrankyN0uva

Hi!LSHiddenTools10 (Only IOS 10) - 1.1.2

0.00/5 (0 投票).

Ẩn mọi thứ bạn muốn sẽ ẩn/hiện ở Lockscreen (được tuỳ chọn theo ý). Trường hợp bạn muốn Lockscreen ẩn toàn bộ, hiện mỗi Đồng Hồ để chỉ xem giờ khi bật màn thì bật các mục như ảnh sau (phía dưới) + tải ảnh nền 100% đen làm ảnh màn hình khoá.Comments

No comment.