Repo Icon

FrankyN0uva

Hi!Docker (7/8/9/10) - 2.2-1

1.00/5 (1 投票).

Mở rộng thanh Dock thành 2 dòng bằng cử chỉ vuốt lên (thanh Dock). Bạn có thể thêm vào dòng 2 của thanh Dock những app bạn mong muốn. Hỗ trợ ios 7/8/9/10Comments

No comment.